Chăm sóc cảnh quan

Đánh giá của khách hàng

Hàng tháng hoặc quý, công ty đều tiến hành thu thập đánh giá hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thông qua các phiếu đánh giá. Những phiếu đánh giá này được sử dụng làm căn cứ để công ty liên tục cải tiến, nâng cấp chất lượng dịch vụ, nhằm đạt được sự hài lòng tối đa của khách hàng.

Năm 2016, công ty thu thập được  952 phiếu, trong đó 708 phiếu Hài lòng và 220 phiếu Rất hài lòng, đạt 97,5% sự hài lòng của khách hàng.

Năm 2017 công ty thu thập được 1205 phiếu, trong đó 571 phiếu hài lòng, 630 phiếu rất hài lòng, đạt 99,7% sự hài lòng của khách hàng

Năm 2018, công ty thu thập 1925 phiếu đánh giá, trong đó 615 phiếu Hài lòng và 1310 phiếu Rất hài lòng, đạt 100% sự hài lòng của khách hàng.

Những đánh giá trên đã chứng tỏ sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên công ty nhằm đạt được sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.