Quy trình kiểm soát chất lượng

Công ty thực hiện một quy trình kiểm soát chất lượng vô cùng chặt chẽ và hiệu quả, cụ thể, tất cả các khâu công việc sau khi hoàn thành thì đều được các bộ phận liên quan đánh giá, tổng hợp vào báo cáo. Ngoài ra, công ty thành lập riêng một bộ phận Giám sát nội bộ hoạt động độc lập với các bộ phận và báo cáo trực tiếp cho Ban giám đốc.
Đối với dịch vụ cho thuê cây và phụ kiện, quy trình kiểm soát chất lượng bao gồm:

1. Kiểm soát chất lượng dịch vụ chăm sóc cảnh quan
  • Trực tiếp đến giám sát, kiểm tra chất lượng cây xanh và các hạng mục cảnh quan trong danh sách và tổng hợp lại. Những lỗi vi phạm quan trọng được cập nhật cho nhân viên kỹ thuật để khắc phục ngay.
  • Thu thập ý kiến đánh giá từ khách hàng về chất lượng cảnh quan và ý thức, độ chuyên nghiệp của nhân viên dịch vụ
Các kết quả kiểm tra, đánh giá được trưởng các bộ phận tổng hợp và lập thành báo cáo quản lý chất lượng, gửi trực tiếp lên Ban giám đốc công ty.

2. Kiểm soát và đảm bảo chất lượng nhân sự cung ứng dịch vụ
  • Công ty liên tục tổ chức đào tạo kỹ năng, quy chuẩn và văn hóa dịch vụ cho nhân viên.
  • Hàng năm, có 2 bài test kỹ năng và năng lực tiến bộ dành cho nhân viên bảo dưỡng và nhân viên kỹ thuật vườn.
  • Định kỳ hàng tháng, bộ phận Giám sát đi kiểm tra, thu thập và đánh giá mức độ chuyên nghiệp, kỹ năng, văn hóa dịch vụ của nhân viên.
Các kết quả kiểm tra, đánh giá được trưởng các bộ phận tổng hợp và lập thành báo cáo quản lý chất lượng, gửi trực tiếp lên Ban giám đốc công ty.